Tilbud p isolering: 24 45 25 66

Alternativer til traditionel isolering

Muslingeskaller…

Der er rigelige mængder muslingeskaller i Danmark. Der landes ca. 100.000 tons muslinger hvert år og fabrikkerne må i dag betale for at komme af med skallerne. (Sand Kristensen & Hoffmann, 2000).
Mængden af muslingeskaller, der skal anvendes til terrændækket i ét hus, kan skønnes til 150m2 x 0,5m x 0,5t/m3 = 38t, således at ressourcen rækker til nogle tusinde enfamiliehuse pr. år. Ressourcen er altså ikke ubegrænset, men vil formentlig kunne dække efterspørgslen.
Forudsat at muslingefiskeriet ikke øges, som følge af efterspørgslen efter skaller, er der ikke nogen miljøbelastninger forbundet med fremstilling af muslingeskaller, således at den eneste miljøbelastning er transporten fra fiskekonservesfabrikken til byggepladsen. De samlede miljøbelastninger er derfor væsentligt mindre, end miljøbelastningen for traditionelle konstruktionstyper med samme isoleringsevne, som fx polystyrenplader og løse let klinker.

Varmeledningsevne for muslingeskaller:

Blåmuslingeskaller anvendes i halmhuse, hyppigst som varmeisolerende lag i terrændæk. Basisvarmeledningsevnen _10 er bestemt for hele skaller, nedknuste skaller og nedknuste skaller, hvor de små partikler er frasigtet (Teknologisk Institut 2001g hi). Resultatet fremgår af tabel V1.

Tabel V1. Varmeledningsevne for hele og nedknuste blåmuslingeskaller

  Aktuel rumvægt
Kg/m2
Varmeledningsevne
W/mK
Hele skaller 307 0,120
Knuste skaller 655 0,112
Knuste skaller, frasigtet bundfraktion 555 0,112


Det ses at varmeledningsevnen reduceres lidt når skallerne knuses. Dette skyldes formentlig at hulrummet bliver mindre. Forbedringen af varmeisoleringsevnen er dog marginal. Det har ingen betydning om de fine partikler fjernes fra de knuste skaller. Da, der må forventes nogen variation i materialeegenskaberne anbefales det, at benytte _ = 0,13 W/m som et forsigtigt ansat værdi ved bestemmelse af varmeisoleringsevnen af terrændæk, isoleret med muslingeskaller, uanset eventuel nedknusning.
Muslingeskaller kan kun benyttes som isoleringsmateriale i vandrette eller næsten vandrette konstruktioner, da modstanden mod luftstrømning er forsvindende. I lodrette konstruktioner vil konvektionstabet, som følge af cirkulerende luft, reducere varmeisoleringen betragteligt.

Kapillær stighøjde for muslingeskaller

For at kunne bruge blåmuslingeskaller som isolering under terrændæk, uden selvstændigt kapillarbrydende lag, skal det vises at skallerne er kapillarbrydende. Ifølge Norm for dræning af bygværker mv., DS 436 (Dansk Standard, 1993) bør det kapillarbrydende lags tykkelse være dobbelt så stort, som den kapillære stighøjde i laget, dog mindst 150mm. Der er derfor udført forsøg til bestemmelse af den kapillære stighøjde (GEO, 2001).
Der er udført forsøg med tre fraktioner, hele skaller, nedknuste skaller og nedknuste skaller, hvor de små partikler er frasigtet. Foruden stighøjden er også rumvægten ved løs, henholdsvis fast lejring, bestemt. Resultatet fremgår af tabel K1.

Tabel K1. kapillær stighøjde for hele og nedknuste blåmuslingeskaller.

  Mindste
rumvægt
Største
rumvægt
Aktuel
rumvægt
Kapillær
stighøjde mm
Hele skaller 264 312 288 6
Knuste skaller 559 582 570 21
Knuste skaller, frasigtet 474 579 526 24


Det ses, at de hele skaller har væsentlig mindre stighøjde end de knuste skaller. Det er uden særlig betydning, om de små partikler frasigtes. I alle tilfælde er stighøjden væsentlig under halvdelen af mindstetykkelsen for kapillærbrydende lag.
Muslingeskaller kan således anvendes som kapillarbrydende lag på samme måde som andre materialer, der samtidig kan være kapillarbrydende og isolerende. Man antager, at de nederste 75mm er fugtige og derfor har en højere varmeledningsevne end resten af laget. Varmeledningsevnen i fugtig tilstand er ikke kendt, men det vil kun være lidt på den sikre side, at se bort fra isoleringsevnen af de nederste 75mm.

Kilde:

By og Byg
Statens Byggeforskningsinstitut
P.O.Box 119, DK-2970 Hørsholm
www.by-og-byg.dk

Flamingo

Flamingo anvendes hovedsagelig ved isolering af krybekælder.
Mere info www.by-og-byg.dk